گزارش کار آز فیزیک
انجام تمام آزمایش های فیزیک
چهارشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۰ :: 9:23 ::  نويسنده : سپهر دانایی

 

 

 

اعضای گروه: ابراهیم بهرامیان ، محمد عیوضی ، محمد علی خاتمی

 

موضوع آزمایش:چگالی

 

هدف آزمایش:درک مفهوم جرم حجمی یا چگالی و اندازه گیری چگالی جامدات و مایعات

 

وسایل لازم: ترازو ،کولیس، استوانه مدرج ، پیکنومتر (تنگ چگالی) ، آب ، وزنه های مختلف و مایع مورد نظر (الکل صنعتی)

 

 

مقدمه علمی:

چگالی، مقدار جرم موجود در واحد حجم ماده است . که آنرا با علامت اختصاری ρ  نشان می دهند. که از رابطه ی  

 λ=ml   چگالی خطی     و   σ=mA  چگالی سطحی  و   ρ=mV    چگالی حجمی  بدست می آید .

مردم گاهی می گویند سرب سنگین تر از پَر است اما یک گونی بزرگ پُر از پَر سنگین تر از یک ساچمه سربی است . واژه سنگینی سه مفهوم متفاوت دارد مثلا در عبارت « یک سنگ خیلی سنگین است و نمی شود حرکت داد» منظور وزن سنگ است در چنین مفهومی هیچ جوابی برای پرسش«شیر سنگین تر است یا آب» وجود ندارد. سوالات اخیر مربوط به یک ویژگی عام از کلیه مواد می باشد این ویژگی چگالی نام دارد که از مشخصه های فیزیکی مواد به حساب می آید که این ویژگی مواد مستقل از ابعاد نمونه می باشد بنابراین برای بیان دقیق باید بگوییم چگالی سرب بیشتر از چگالی پر است و در مورد شیر و آب همین امر صادق است .

واحد چگالی را به صورت Kgm3یاgrcm3  بدست می آورند .

«نیروی ارشمیدس»:   اگر یک جسم با چگالی کمتر از آب را در آب بیاندازیم روی آب شناور می ماند.

تغییر دما باعث تغییر چگالی میشود بنابراین بسیاری از آزمایشات را در دمای استاندارد اتاق (° 25) اندازه گیری می کنیم.

نحوه انجام آزمایش: 

آزمایش این جلسه سه قسمت بود:

1»تعیین چگالی مواد جامد با تعیین جرم به وسیله ی ترازوی حساس و حجم به وسیله ی تغییر ارتفاع اب درون مخزن.

2»تعیین چگالی مایع (الکل صنعتی )با تعیین جرم به وسیله ی ترازوی حساس و تعیین حجم به وسیله ی بشر .

3»کار با ریز سنج که برای محاسبه ی قطر داخلی و خارجی اجسام و تعیین ارتفاعشان کاربرد دارد.

شرح آزمایش:

الف)تعیین چگالی جامدات:

مطابق با رابطه یρ=mv  ،mرا بر حسب گرم توسط ترازو و v را بر حسب cm3  به وسیله ی تغییر ارتفاع استوانه ی مدرجی که با آب پر شده بود محاسبه کردیم .

نکته : جامدات که چگالیشان بررسی شدند از جنس برنج بودند و چگالی برنج برابر با ρ=8.5 grcm3  است.